로고
새문안교회
+ Сүм чуулганы зохион байгуулалт
>> Чуулганы

Нийтийн зөвлөл

Удирдах Зөвлөлийн гишүүд – Төлөвлөлтийн хэсэг – сайн мэдээний хэсэг- сайн дурын үйлчлэлийн хэсэг – эцэг эхийн зөвлөл – мөргөлийн хэсэг – сургалтын хэсэг – захиргааны хэсэг- онцгой хэлтэсийнхэн – Оюутны тэтгэлэгийн хэсэг – сонгуулийн хэсэг – эд хөрөнгийн хэсэг – хяналтын хэсэг –барилгын ажил хариуцах хэсэг – гүйцэтгэх хэсэг

Албан тасалгаа

  УЗ ийн хурал – мөргөлийн хэсэг – хөгжимийн хэсэг – цахим хуудас – гадаад сайн мэдээний хэсэг – улсын сайн мэдээний хэсэг – хойд солонгосын хэсэг – эмчилгээний хэсэг – өсвөрийнхний соёл ба сайн мэдээний хэсэг – сургалт 1 хэсэг- сургалт 2 хэсэг - сургалт 3 хэсэг – шинэ хүний хэсэг – авралын зарын хэсэг – нийгмийн халамжийн хэсэг – сайн дурын хэсэг – зөвлөгөө өгөх хэсэг –агапэ хэсэг – залбиралын өргөөний хэсэг – нягтлан бодох – аж ахуй

Чуулганы хурал – хүүхдийн сургалт – нярай 1 хэсэг , нярай 2 хэсэг, нялх 1,нялх 2, цэцэрлэгийн 1, цэцэрлэгийн 2, бага анги 123 \1\ , бага анги 123 \2\, бага анги 456 \1\, бага анги 456 \2\ , хагас сайны солонго сургууль , дунд анги, ахлах анги , дээд сургууль, өсвөрийнхөн 1 ,өсвөрийнхөн 2 ,өсвөрийнхөн 3 , залуучууд , насанд хүрэгсэд

Магтаалын хэсэг – Хана магтаалын хэсэг – Шинэ газар магтаалын хэсэг, Ебун магтаалын хэсэг, Сэун магтаалын хэсэг, Сэнаримагтаалын хэсэг, Сэнам магтаалын хэсэг,

Сонгуулийн хэсэг – эрэгтэйчүүдийн хэсэг 1 - эрэгтэйчүүдийн хэсэг2, эрэгтэйчүүдийн хэсэг3,эрэгтэйчүүдийн хэсэг4,эрэгтэйчүүдийн хэсэг5,эрэгтэйчүүдийн хэсэг6,эрэгтэйчүүдийн хэсэг7, Ханна эмэгтэйчүүдийн хэсэг, эмэгтэйчүүдийн хэсэг1, эмэгтэйчүүдийн хэсэг2, эмэгтэйчүүдийн хэсэг 3,эмэгтэйчүүдийн хэсэг 4, ажилчидын эмэгтэйчүүдийн хэсэг,

Бусад Сэ Мүн Ан Акадимек \Ондовүүдын  нэрэмжит солнгос чуулганы хөгжимийн сургалтын хэсэг \, Сэ Мүн Ан чуулганы сургалтын хэсэг, Сэ Мүн Ан мэргэил олгох сургалтын төв, Ондовүүд сайн мэдээний сургалт, чуулганы музей,

Сэ Мүн Ан халамжийн төв  - Сэ Мүн Ан чуулганы нийгмийн халамжийн хэсэг, содэмүн асрамжийн газар, Чунрунэгдсэн халамж, ивээлийн мод хүүхдийн цэцэрлэг, Сэ Мүн Ан цэцэрлэг

로고
SAEMOONAN PRESBYTERIAN CHURCH
Saemoonan Church : Main number 02-732-1009
Main/General Office: 1st floor, Midopa Kwangwhamoon Building, 47 Sejong-daero 23 gil, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-061
Main/General Office: 732-1009 FAX : 733-8070
COPYRIGHT(C) 2015 SAEMOONAN All Rights Reserved.